. . . .
01 / 04

.

02 / 04

.

03 / 04

.

04 / 04

.

(14/PN/2019) „ZAKUP JEDNEGO AMBULANSU TYPU C WRAZ Z WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM ORAZ DOSTAWA TRZECH AMBULANSÓW TYPU C WRAZ Z WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU DLA POTRZEB SZPITALA POWIATOWEGO W KĘTRZYNIE”

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w postaci elektronicznej należy złożyć na Platformie zakupowej pod adresem:  https://szpital-ketrzyn.ezamawiajacy.pl 

1. SIWZ - dodano 15.05.2019 r.

2. Ogłoszenie - dodano 15.05.2019 r.

ZAŁĄCZNIKI - dodano 15.05.2019 r

 1. Wzór formularza ofertowego - zał. nr 1 do SIWZ;
 2. Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 2 do SIWZ – dla Zadania nr 1;
 3. Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 2a do SIWZ – dla Zadania nr 2;
 4. Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – zał. nr 3 do SIWZ;
 5. Wzór wykazu dostaw – zał. nr 4 do SIWZ,
 6. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 5 do SIWZ
 7. Wzór protokołu dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego - zał. nr 6 do SIWZ,
 8. Istotne postanowienia umowy – zał. nr 7 do SIWZ.
 9. Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - dodano 23.05.2019 r.
 10. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
 11. Zmodyfikowany SIWZ
 12. Zmodyfikowany Formularz oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ
 13. Zmodyfikowane Istotne Postanowienia Umowy - Załącznik nr 7 do SIWZ

 Dodano 29.05.2019 r.:

 1. Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ
 2. Załącznik nr 1 do Wyjaśnień nr 2 do SIWZ
 3. Ogłoszenie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
 4. Zmodyfikowana SIWZ
 5. Zmodyfikowany Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ
 6. Zmodyfikowany Opis Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 2a do SIWZ
 7. Zmodyfikowane Istotne Postanowienia Umowy - Załącznik nr 7 do SIWZ

Dodano 30.05.2019 r.:

Sprostowanie do Wyjaśnień nr 2 do SIWZ

Dodano 05.06.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Dodano 07.06.2019 r.

Informacja o wyborze oferty dla Zadania 1

Informacja o wyborze oferty dla Zadania 2

 

Fundusze Europejskie

 

Korupcja szkodzi zdrowiu

Projekty