Szanowny Pacjencie!

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 

Administratorem Danych Osobowych jest:

Szpital Powiatowy w Kętrzynie, ul. M.C.Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn

 

Cel zbierania danych oraz udostępnianie danych:

Szpital przetwarza dane osobowe Pacjentów w celu ochrony zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie.

Dane osobowe Pacjentów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

- ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,

- ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej,

- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej,

- ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

 

Pacjencie masz prawo:

- do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych ( art. 32-35 Ustawy o ochronie danych osobowych),
a w szczególności prawo do uzyskania informacji:

  •  czy zbiór istnieje i jakie dane osobowe on zawiera,
  • o Administratorze Danych, adresie jego siedziby i pełnej nazwie,
  • celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,
  • od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące,
  • źródle, z którego pochodzą dane, chyba że Administrator Danych jest zobowiązany do zachowania w Tm zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
  • sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

- do skorzystania z prawa do informacji, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących prawach i udzielić informacji na piśmie. Z powyższych uprawnień możesz skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych.

 

Fundusze Europejskie

 

Korupcja szkodzi zdrowiu

Projekty